Skip to main content

Wat is Prayerfulness, hoe is het ontstaan?

Veel mensen worstelen met de inhoud en vorm van hun geloven. Ze hebben vaak weerstand tegen de wijze waarop geloven wordt aangereikt, ze missen de verbinding in de kerk. In mijn zoektocht naar wat geloven inhoudt en welke manier daarbij bij mij past ben ik de vaardigheden van Feltsensing gaan toepassen in mijn omgang met God en in gebed. Prayerfulness werd ‘geboren’ en ‘ontwikkeld’. Prayerfulness is een uitdagende en eigentijdse manier van geloven waarbij gebruik gemaakt wordt de het beoefenen van vaardigheden. Het sluit aan bij de hedendaagse mens én het verlangen van God zelf naar optimale interactie met jou en mij.

Prayerfulness en hechting

Prayerfulness verbindt het geschapen woord (Torah) en het werk van de Geest die levend maakt (Ruach haKodesh) met je directe innerlijke ervaren. In het geschapen woord van God, met name in de Torah, de 5 Bijbelboeken van Mozes, staan enkele wezenlijke aanwijzingen over de gehechte en heilige wijze waarop God ons wil helpen in het leven, ook wanneer het moeilijk gaat. Hechting is daarom, naast heiligheid, een centraal thema in Prayerfulness.

Het goede uitgangspunt van het op de eerste plek zetten van de Bestaansveroorzaker*

Prayerfulness brengt eerst de Bestaansveroorzaker* in het middelpunt van de aandacht. ‘Het koninkrijk van de Bestaansveroorzaker woont in je’, zei Yeshua haMasjiach*. Hij is haShem* (God). Hij was gericht op het brengen van herstel door liefde, hoop en vertrouwen. Het doen van de wil van de Eeuwige brengt zegen met zich mee. Het dicht bij Hem vertoeven geeft geloof dat bergen kan verzetten, het overstijgt ons vooringenomen en beperkte menselijke denken. Prayerfulness helpt je vanuit dit frisse perspectief naar je leven en omstandigheden te kijken. Het overstijgt ons beperkte menselijke perspectief. Daarbij past een vrije en eerlijke nederigheid. HaShem is nog steeds de Schepper. Nederigheid past ook in de navolging van Yeshua haMasjiach, die van zichzelf ook zegt dat Hij zachtmoedig en nederig van hart is. Nederigheid maakt de mens krachtig en authentiek. Nederigheid maakt niet klein maar opent positief de weg naar de diepte van jezelf.

De vaardigheden van Feltsensing geïntegreerd met Prayerfulness

Prayerfulness past ook de vaardigheden toe van Feltsensing in gebed. De felt sense is hierbij een direct referentiepunt voor je geloof en relatie met YHWH. Hierdoor kunnen we het spreken van de YHWH ons eigen maken waardoor we in een identificatieproces met Yeshua haMasjiach komen. De vaardigheden van Feltsensing zorgen ervoor dat de Torah prikkelend spreekt en gericht is op zelfontplooiing. Tussen de regels doorlezend ga je bij jezelf vanbinnen kijken en opmerken dat er een felt sense ontstaat, een af te tasten lijfelijk gevoel. Hierin wordt de volledige interactie, met wederzijdse beïnvloeding, zichtbaar tussen de Ruach haKodesh en jijzelf.

Prayerfulness en de ontdekking van het hogere doel van je leven

YHWH heeft ons leven in zijn hand. Ons leven dient een hoger doel. En daarbij mogen we de wil kennen en doen van Abba, onze Vader. YHWH wil zich verbazen over onze mogelijkheden die Hij in ons heeft geschapen. Hij wil gehecht zijn zoals een vader aan zijn dochters en zonen. Hij wil zijn leven kruisen met jouw leven, met ons leven.

Naast de vaardigheden van Feltsensing reikt Prayerfulness ook eigen vaardigheden aan.

Deze vaardigheden worden belicht vanuit hun betekenissen in de Torah. In de Torah staan veel ontdekkingen over wie haShem is. We lezen er heel gemakkelijk overeen. Prayerfulness laat de woorden in de Torah resoneren met onze innerlijke Torah, zoals die door YHWH al voor onze geboorte in ons hart is geschreven. De Torah laat ons zien hoe je kan worden als Yeshua haMasjiach en hoe we ’emoenah’ (geloof, liefde, hoop, genade, vrede) kunnen ontwikkelen en toepasbaar kan maken op ons leven.

Versterking van intenties en eerlijke confrontatie met de Eeuwige en jezelf

Iedere keer gaat het bij Prayerfulness om de intentie om ons innerlijk te laten reinigen en om ons in vertrouwen over te geven aan de YHWH en om als Yeshua haMasjiach te worden. Hierbij passen de Prayerfulness vaardigheden en aandachtoefeningen. Het gaat niet alleen zoals bij Boeddhistische Mindfulness om aandacht, het gaat om de telkens opnieuw doorleefde intentie. Het gaat om de Bestaansveroorzaker en de confrontatie met onszelf met al onze verschillende delen; ook die delen in de persoonlijkheid die de noodzakelijke weerstand bieden tegen vertrouwen en overgave. Het gebruik van aandacht heeft als doel om in een alles overstijgende interactie met God te komen, waarin Hij nieuwe perspectieven in ons wil creëren en ons zijn liefde wil laten ervaren.

Prayerfulness vraagt discipline

In de training wordt veel geoefend. Voorlichting over de oefeningen wordt gegeven door middel van evergreenseminars die op de online leeromgeving van PositiveExperiencing staan. Tijdens de live-bijeenkomsten (in een corona-vrije omgeving) wordt het doel van de oefeningen vooraf kort besproken, waarna er veel tijd voor de oefeningen zelf wordt genomen. Ten slotte is er een enquiry waarin de ervaringen met elkaar worden gedeeld en vragen beantwoord. Er moet vooral ook thuis geoefend worden, waarbij de oefeningen geregistreerd worden in een logboek. Op deze manier maak je de oefeningen je zodanig eigen dat ze een deel van jouw leven worden.

Training en workshops

Voorlopig is Prayerfulness nog onderdeel van twee trainingen. In de Trainingen Feltsensing kan je na de training Basisvaardigheden en de training Persoonlijke verdieping deelnemen aan de training Prayerfulness. deze training is ook een onderdeel van de trainingen Feltsensing in pastoraat. Er worden ook themaworkshops gegeven, bijvoorbeeld de workshop ‘Lijfelijkheid – ons lichaam als teken van eeuwigheid’.

*Het gebruik van de naam van God

Prayerfulness hanteert de namen van God zoals die in de Torah, in het Ivrit (Hebreeuws) worden genoemd. God openbaarde zichzelf aan Mozes met zijn persoonlijke naam: Yud-He-Vav-Heh (YHWH, uit te spreken als Yahweh). Maar deze naam wordt bij het lezen van de Torah niet uitgesproken maar vervangen door Adonai. YHWH zou je in het Nederlands kunnen vertalen als ‘Degene die altijd bij je is’, of als ‘de Altijd Aanwezige’. Maar de vertaling ‘Bestaansveroorzaker’ vind ik heel mooi en sluit ook aan bij de Prayerfulness en de daaraan verwante ‘Filosofie van het Impliciete’. Vanuit de Bestaansveroorzaker komt het impliciete, datgene wat nog niet expliciet is. Daarvanuit wordt iets nieuws, iets vernieuwends geschapen. Joodse gelovigen gebruiken de naam ‘haShem’ om God aan te duiden. Een bekende kreet is ‘Baruch haShem’, wat zoiets betekent als ‘geprezen zij God’.
Jezus Christus is de uit het Grieks vertaalde naam. Maar ik prefereer de Joodse naam Yeshua haMasjiach. Waarschijnlijk noemden zijn eerste discipelen Hem zo. Jezus ligt voor mijn gevoel ook net iets te veel bij de naam van de Griekse god Zeus.
Ook voor de Heilige Geest of de Geest die heilig maakt gebruik ik de Joodse naam: Ruach haKodesh.
Ik hou er ook van om de andere Bijbelse namen vanuit het Hebreeuws (Ivrit) te gebruiken, bijvoorbeeld Abram of Abraham heet daar Avram of Avaram, Izaak heet Yitz’chak, Jakob heet Ya’akov. Mozes heeft in het Ivrit Mosje.