Niveau 5: Werken tijdens Feltsensing met uitdagende processen

In het pastoraat ontmoet je allerlei mensen die verschillend omgaan met hun binnenwereld. Veel mensen hebben te weinig balans tussen hun hoofdkantoor (rationele kant) en hun kerncentrale (de emotionele beleving). Het ontbreekt aan Feltsensing-vaardigheden. Als pastor kan je door middel van suggesties helpen om je pastorant zorgvuldig met z’n gevoelens om te laten gaan, zodat de vorming van de gevoelsnotie mogelijkheden en ruimte krijgt. Vaak alleen dat al biedt voor deze mensen hoop en opluchting. Bovendien krijgt het geloofsaspect zo ook frisse en vernieuwende aandacht.

Moeite met gevoelens

Soms ontmoet je pastoranten die gemakkelijk overweldigd raken door hun emoties, waarmee ze ook hun kwetsbaarheid tonen. Ze identificeren zich met hun emoties, waardoor hun emoties geen verandering met zich meebrengen. Daarnaast er zijn ook pastoranten die sterk de neiging hebben om te rationaliseren, te intellectualiseren of om de hete brei heen te blijven draaien. Je vraagt je af of ze wel toegang hebben tot hun beleving? Ook hoor je bij pastoranten vaak zoveel onnatuurlijke en ondermijnende zelfkritiek. Wie als pastor werkt komt vaak psychische en relatieproblematiek tegen. Wat is er veel pijn, angst en woede!

Inbrengen van uitdagende processen

Het kan een hele uitdaging zijn om pastoranten te begeleiden in hun disbalans, blokkades en leegtes. Tijdens deze training kun je cases inbrengen waarin jij je uitgedaagd weet door situaties waarin pastoranten door psychische problematiek, trauma’s en relationele problemen hun pijn niet kunnen verdragen, wat zich uit in het identificeren en het verdringen of ontkennen van hun innerlijke beleving. Ze moeten hun traumatische en pijnlijke ervaringen beschermen door middel van allerlei psychologische afleidingsmanoeuvres die het eigenlijk alleen maar erger maken. Deze pastoranten verdienen een zorgvuldige benadering. Feltsensing biedt de structuur van zorgvuldige benaderingen voor deze pastoranten.

De vaardigheden leren van een hoogwaardige en professionele  begeleiding

We onderzoeken de cases die ingebracht wordt. Welke Feltsensing begeleidingsvaardigheden zijn er al toegepast? Het begeleiden dient in deze training op een hoogwaardig vakkundig niveau getild te worden! Gevoelens willen opgemerkt worden: We gaan na hoe je iemand kunt begeleiden om stil te komen staan bij zichzelf, bij hun beleving, om datgene wat er in hun omgaat op te merken en op de juiste manier te benaderen. Het gevoel vanbinnen wil afgetast worden, het wil z’n boodschap duidelijk maken. Er willen nieuwe perspectieven voor een situatie gevonden worden. Het gevoel vanbinnen wil veranderen en uitmonden in beter gedrag.

Je eigen voorbeeld in het omgaan met je gevoel

De begeleidingsvaardigheden van Feltsensing zijn essentieel. We gaan daarom ook na hoe je als pastor zelf omgaat met Feltsensing tijdens je interactie met de pastoraat. Door datgene wat een pastorant je vertelt mee te nemen in je eigen belevingsruimte en daar ook voor je zelf bij stil te staan ontstaat er een maximale nabijheid die dragend en vertrouwenwekkend is.

Ingangen voor de felt sense

Feltsensing ziet ingangen die de pastorant helpen om stil te komen staan bij zichzelf. Deze scheppen orde, veiligheid en draagkracht. Belangrijker nog, er wordt een positieve innerlijke relatie opgebouwd, waardoor het Feltsensingproces zich kan richten op herstel van veerkracht.

Jouw begeleidingsvaardigheden

Jouw begeleidingsvaardigheden helpen de pastorant daadwerkelijk een akelig gevoel te benaderen en daarbij de gevoelsnotie te ontdekken. De pastorant wordt begeleid om vriendelijk, accepterend en benieuwd deze gevoelsnotie af te tasten. Jouw tonen van inleving, veiligheid, radicale acceptatie, vrede, genade, hoop en geloof leidt tot een wezenlijke interactie waarbinnen herstel gaat plaatsvinden van psychische en relationele wonden. Het stilstaan bij wat de felt sense niet wil dat er gebeurt, is een veilige ruimte creëren voor wat er nieuw wil ontstaan vanbinnen. Er ontstaat hoop, vertrouwen en vernieuwing. Blokkades worden overwonnen en behoeften verwoord. Het wordt door Feltsensing steeds meer een veranderingsproces waarbinnen ruimte is voor de vraag: ‘Wat wil jij en jouw felt sense wèl dat er gebeurt?’

Filosofie van ‘alles is eerst interactie’

Feltsensing gaat uit van ‘interactie eerst’. Er gebeurt echt iets tussen jou en degene die je begeleidt. Er ontstaat een veilige en bemoedigende beïnvloeding van elkaar. In de Feltsensingsruimte ontstaat een alomvattend gevoel waarin alle benodigde lijnen zich laten weven als een Perzisch tapijt: de psychische ervaringen van de pastorant, z’n geloofservaringen, het geschapen Woord van YHWH, het besef van de Altijd Aanwezige. De kracht die het leven verder brengt toont z’n richting tijdens Feltsensing. Er komt een verandering in de gevoelsbeleving die direct ook het gedrag verandert.

Voorbereiding en werkwijze

Deze training vraagt persoonlijke voorbereiding en inzet. Het beschrijven van (geanonimiseerde) pastorale gesprekken is een intensief proces. Welke vragen en opmerkingen zijn er in je ontstaan met betrekking tot deze pastorale gesprekken? Het advies is om dit tijdens deze training in tweetallen te doen. We komen nu één keer per maand samen. Aan het eind van deze training zoeken ook naar vormen om de Feltsensing-vaardigheden en de Feltsensing-begeleidingsvaardigheden in het pastoraat blijvend verder te ontwikkelen. Gedacht wordt aan bijvoorbeeld supervisie, groepssupervisie of intervisie.

Brede toepassingsmogelijkheden

Feltsensing heeft tijdens pastorale gesprekken brede toepassingsmogelijkheden. Terloops zoeken we in deze training ook naar mogelijke toepassingen in theologie, in de erediensten, in Bijbellezen en gebed. Ook het organiseren van Feltsensing en Prayerfulness-ontmoetingsgroepen stimuleert de geloofsgemeenschappen to meer interactie op het directe geloofsniveau en tot meer integratie van het psychische en het spirituele.

Vorm van de training

De vorm die PositiveExperiencing heeft gekozen voor de training is ‘blended learning’. Dat betekent dat de theorie en de basisoefeningen worden aangereikt via online webinars. In de 4 live-sessies van 2,5 uur (momenteel via Zoom) is daardoor extra veel aandacht voor het oefenen met de vaardigheden en het evalueren hiervan. Tussen de live-sessies is er ook een Questions and Answers sessie van een uur.

Opgave

Je kan je opgeven voor deze training nadat je de niveaus 1.Feltsensing voor jezelf, 2.Persoonlijke verdieping en Prayerfulness en 3.Begeleidingsvaardigheden hebt gevolgd. Zodra er voldoende pastors zich hebben opgegeven start er op korte termijn een training, eventueel vooraf gegaan door PR en Marketing van onze kant.